Acil Durum Krokisi Örnek Teknik Şartname

Acil Durum Krokisi Örnek Teknik Şartname

Acil Durum Krokisi Örnek Teknik Şartname

Kuruluşunuzda Acil Durum Krokisi çizdirmek istemeniz durumunda hazırlamanız gerekli olan Teknik Şartnameler için size yardımcı olmak ve yol göstermek amacı ile BERTU GRUP tarafından aşağıdaki Teknik Şartname maddeleri hazırlanmıştır.

ACİL DURUM KROKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDELERİ:

1.  İşin Konusu

 • Bu Teknik Şartnamenin konusu 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” hükümlerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu kanunlara göre yayımlanan ve yayımlanacak yönetmelikler çerçevesinde “Acil Durum Krokileri” ni hazırlatarak temin edilmesidir.
 1. İşin Kapsamı
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen diğer kanunlar ile bu kanunların uygulanmasına yönelik AFAD ve diğer düzenleyici kurum ve kuruluşların hazırlayacağı mevzuat kapsamında Kurumun ihtiyacı olan Acil Durum Kroki ’lerinin hazırlatılması ve teminidir.
 1. Tanımlar
 • Kurum : ............................................
 • Yüklenici : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yönetmelik,  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, ISO 23601, ISO 7010 ve ISO 16069 standartlarını dikkate alarak acil durum krokileri işini gerçekleştirecek, baskıları UV boya ile yapılmasını sağlayacak, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sertifikalara sahip mühendisleri veya uzmanları olan mühendis ofisi, danışmanlık ofisi, proje ofisleri veya şahıs firmalarıdır.

 

 1. Genel Özellikleri
 • Acil durum krokileri, ISO 23601 standartlarında ve “İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği” Madde 5, 10, 12, 17 esasları ve aynı yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” madde 4, 30, 31, 33, 38, 39, 49, 146, 151 esasları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
 • Kurumun sağlayacağı bina projeleri üzerinden acil durum krokisi hazırlanmalı, proje üzerinde mevcut ekipmanların işaretlenmesi yapılmalıdır.
 • Acil durum krokilerinde, “İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği” Madde 12 gereği işyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler ile elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları ; Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ve ISO 7010 standartına uygun olarak işaretlemesi yapılmalıdır.
 • Acil durum krokileri, binanın bütününü esas alınarak, kat acil durum krokileri entegrasyonu gözetilerek hazırlanmalıdır. Acil durum ve yangın kaçış yolları ISO 16069 standartı esasları, “İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği” Madde 12 esasları, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” madde 4, 30, 31, 33, 38, 39, 49, 146, 151 esasları ve “Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” Ek-2 Madde 3 esasları dikkate alınarak acil durum krokilerinde gösterilmelidir. Kaçış son noktaları tanımlanmalı, tanımlamalar kaçış güzergahına göre yapılmalıdır.
 • Acil durum krokilerinde, çizim içerisinde yer almayan fakat çizimde geçişi olan noktalar tanımlanmalıdır.
 • Acil durum krokileri; ISO 23601 standartı esasları dikkate alınarak Acil durum ve Yangın talimatını içermelidir.
 • Acil durum krokilerinde; ISO 7010 standartı esasları ve “Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” esasları dikkate alınarak acil durum ve yangın sembol dizini bulunmalıdır. Yönetmelikte bulunmayan semboller “Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” ‘ne uygun olarak belirlenmelidir.
 • Acil durum krokilerinde; Çizilen katın binadaki konumunu belirten görünüşte bina vaziyet planı yer almalıdır.
 • Asılacak yere göre konumlandırılmış olarak, toplanma noktasını içeren vaziyet planı yer almalıdır.
 • Acil durum krokilerinde; Asılacak yere göre konumlandırılmış olarak, toplanma noktasını içeren vaziyet planı yer almalıdır.
 • Acil durum krokilerinde Kurumun yetkililer tarafından belirlenecek olanlara Binaların dış görüntüleride (3 boyutlu görünüşü) eklenecektir.
 • 1/50-1/250 aralığında ölçekli çizim Kurum tarafından sağlanacak, röleve proje verilmeyen yerler için ölçeğe yakın görüntüde kaba taslak çizim yapılmalıdır. 
 • Acil durum krokisi çizimi asılacağı noktaya göre tasarımı yönlendirilmeli, tasarımın mevcut pusula yönü ayrıca belirtilmelidir.
 • Acil durum krokileri, iki boyutlu olarak çizilmelidir.
 • Genel (Dış Plan) acil durum krokisi ve kat acil durum krokisi sınıflandırması kapsamında ISO 23601 gereği acil durum krokilerinin asılacağı noktalar, ebat ve yön tayini Kurum tarafından belirlenir. Kurum, planların asılabilmesi için belirlenen noktalarda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirecektir.
 • Acil durum krokileri, senaryo çalışmalarını ihtiva etmeyerek, tam tahliye esaslarına göre hazırlanmalıdır.
 • Kroki üzerinde, “Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” kapsamında bulunan sembollerin sınırlı olması sebebiyle ISO 7010 standartlarında piktogramlar kullanılmalıdır. Kroki üzerinde gösterilen işaretlemeler; yangın müdahale envarterleri, acil müdahale envarteri, tehlike işaretleri vb. krokinin hazırlandığı dönemi yansıtmakta olup, fiili ilave, eksiltme ve benzeri düzenlemeler Kurumun sorumluluğundadır.
 • “İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği” Madde 12 esasları, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” madde 4, 30, 31, 33, 38, 39, 49, 146, 151 esasları dikkate alınarak ISO 16069 standartına ve “Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” Ek-2 Madde 3 gereği acil tahliye yolları ve okları yeşil, yangın tahliye yolları ve okları kırmızı ile işaretlenmelidir.
 • ISO 16069 standartı dikkate alınarak düzenlenen kaçış yollarının fiili düzenleme ve uygulama yükümlülüğü Kuruma aittir.
 • ISO 23601 standartları gereği, hareket ettirilebilecek dolap, masa vb. eşyalara, yeri değiştirilebilecek tefriş vb. unusurlara krokide yer verilmeyebilir. Yüklenici, temsili gösterimde bulunabilir.
 • Hazırlanacak acil durum krokilerinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmeli ve krokide belirtilmelidir. 3 yıl sonra gözden geçirilmesi ve yenilenme sorumluluğu Kurum’un sorumluluğundadır.
 • Solvent boya ve solvent baskı, kurşun içeriği sebebiyle kullanılmamalıdır.
 • Baskılar; 2,5-3mm ebatındaki fiyatlandırma kısmınında belirtilen malzeme üzerine yapılmalıdır. Forex/Dekota baskı malzemeleri çift taraflı bantlı, pleksiglas baskı malzemeleri dekoratif vidalı olarak teslimi sağlanmalıdır.
 • Acil durum krokileri baskıları, elden veya kargo ile teslimi sağlanmalıdır.
 • Hazırlanacak tüm krokilere Kurumun  kurumsal kimlik logosu ilave edilmelidir. Kurum logosu vektörel olarak Kurum tarafından sağlanacaktır.
 • Krokiler, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Yönetmelik gereği, krokiyi hazırlayan kişi/kurum, revizyon numarası ve hazırlama tarihi belirtilmelidir.
 • Hazırlanacak ve baskısı yapılacak krokiler, suya karşı dayanıklı ve güneşten dolayı solması vb. olumsuz neticelere karşı, kimyasal bir madde ile temas etmediği müddetçe 3 yıl dayanıklı olmalıdır. (Baskılar güneşe, yağmura ve kar ‘a direk maruz kalması gibi etkilerden korumak Kurumun sorumluluğundadır)
 • Telif hakları kanunu gereği çizimlerim 3.şahıslara verilmeyecektir. Verilmesi durumunda oluşabilecek yüklenicinin tüm hakları saklıdır.
 • Acil durum krokileri ile ilgili son onay Kurum tarafından verilerek baskı alınmalıdır. Baskılar, Kuruma teslim edildikten sonra çizimlerin standart, mevzuat ve gerçeklere uygunluğu Kurumun sorumluluğundadır.
 • Hazırlanan acil durum krokilerinde, kurum tarafından belirlenecek yöntem ile katların yerleşim planları belirtilecektir. Birimler ve odalar için numaralandırma veya tanımlama kullanılmalıdır. Gerektiğinde diğer firmalarında bulunduğu alanlar tanımlanacak, firmaların logoları konacaktır.
 • Hazırlanan krokiler, gerek yönetmelikler gerek ISO 23601 standartları gereği, kamuya açık olarak asılacaktır. Baskı miktarları, özellikleri ve ebatları fiyatlandırma kısmında belirtilmiştir.
 • Binanın itfaiye uygunluk raporuna sahip olmaması, yangın riskinin yüksek olması ve gerekli düzenlemelerden Kurum sorumludur. Krokiler, mevcut durum değerlendirmesi üzerinden hazırlanmalıdır. Yapılacak değişiklikleri Kurum, Yükleniciye zamanında bildirecektir.
 • Binanın acil kaçış yolları ve son çıkış kapılarının yönetmeliğe uygun olmaması Kurumun sorumluluğundadır. Birinci dereceden gerekli olan acil çıkış kapılarının doğru olduğunu veya Kurum tarafından ivedilikle düzenleneceğini kabul edilerek acil durum krokileri hazırlanmalıdır.
 • Çalışmalar tamamlandıktan sonra binanın bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle krokilerin muhafazası Kurumun sorumluluğundadır.
 • Kat planları, acil durum ekipmanlarının yerleri, genel planlar ve yüklenici tarafından istenecek tüm bilgiler gizlilik sözleşmesine uygun şekilde yüklenici’ye verilecektir.

 

5. Diğer Konular

 • Fiyatlar KDV hariç verilmelidir.
 • Sözleşmede, belirlenmiş ebat ve adet olarak esas kabul edilir. Ebat ve adetler Kurum tarafından belirlenir. Kroki çizimi ve çıktı miktarı belirtilen miktarlardan farklılığı tespit edilir ise birim fiyatlar üzerinden nihai fiyat oluşturularak faturalandırılmalıdır.
 • Yukarıdaki fiyatlar müşterinin “Müşterinin Sorumlulukları” nı yerine getirmesi durumunda geçerlidir. Gerçekleştirmediği durumda oluşan giderler yüklenici tarafından belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılmalıdır.
 • Yukarıda belirtilen fiyatlar için; karakalem/taslak çalışması Kurum tarafından yapılır. (Acil durum ekipmanların işaretlenmesi). Yükleniciden talep etmesi durumunda yüklenici yetkililerinin belirleyeceği servis fiyatı yansıtılmalıdır. Taslak çizimler Kurum tarafından çizilmişse krokiler Kurumun çizdiği şekle uygun olarak çizilmelidir.
 • Teklif kısmında ayrıca belirtilmemişse, çıktılar yüklenici tarafından alınmalıdır ve çıktı maksimum ebatı teklifte fiyatlandırma kısmında belirtilmiştir. Ebatlarda, Kurum ayrıca belirtmemiş ise kroki ve tahliye planlarının uzun tarafı şeklin uzun tarafına gelecek şekilde belirlenir. Bu konuda Kurum ayrıca onay alınmasına gerek yoktur.
 • Çizimlerden sonra son kontrol Kuruma aittir. Son kontrol / Onay süresi maksimum 3 gündür.
 • Yapılan kontroller sonucunda talep edilen düzeltmeler yapıldıktan sonra, yapılan düzeltmeler üzerinde tekrar düzeltme talebi gerçekleştirilebilir. Fakat istenen düzeltmeler tek seferde talep edilir. Ek istenecek düzeltmeler için Kurum ek ücret öder.
 • Onay verildikten sonra düzeltme yapılması ek ücrete tabi olmalıdır. Onaydan sonra çizim ve çıktılarda hata tespiti Kurumu bağlar ve ücret ödemesine engel değildir.
 • Çıktılar alındıktan sonra Acil Durum krokilerinde düzeltme yapılması için Kurum ek ücret öder.
 • Krokilerin duvara montajı Kurum ‘a aittir.

PROFESYONEL VE UZMAN KADROMUZ İLE EN KALİTELİ HİZMETİN ADRESİ BERTU GRUP

Acil Durum Krokisi Örnek Teknik Şartname
Sosyal Medyada Paylaş